REGULAMIN
KONINSKIE TARGI ŚLUBNE

 

§ 1
Nazwa, data i miejsce oraz czas odbywania się Imprezy

 1. 11 KONINSKIE TARGI ŚLUBNE 2022, odbędą się 30 stycznia 2022 roku w godzinach 10.00 - 18.00 w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Popiełuszki 4 w Koninie.

 2. Oficjalna strona internetowa Targów: www.koninskietargislubne.pl, adres e-mail: info@koninskietargislubne.pl.

 

§ 2
Organizator

 1. Organizatorem Konińskich Targów Ślubnych w Koninie jest Firma Handlowo Usługowa PROARTI Artur Chojnacki, ul. Przemysłowa 54 62-510 Konin NIP 665-198-48-16, REGON: 300035265 -  reprezentowana przez Artura Chojnackiego, tel. 501 215 420 , adres info@koninskietargislubne.pl

 2. Podmiotem uprawnionym do wynajmowania powierzchni wystawienniczej, a także sprzedaży innych usług związanych z Targami jest Organizator.

 

§ 3
Warunki uczestnictwa, forma i terminy płatności

 1. Podstawą przyjęcia zgłoszenia jest rejestracja do 25 stycznia 2022 roku  lub do wyczerpania miejsc wystawowych. Rejstracja następuje za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: www.koninskietargislubne.pl/rejestracja

 2. Warunkiem uczestnictwa jako wystawca jest prowadzenie aktywnej zarejestrowanej działalnośći gospodarczej (osoby z nieaktywną bądź zawieszoną działalnością gospodarczą na dzień rejestracji i/lub dzień targów bedą usówane z listy wystawców, a wpłaty zwracane) 

 3. Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 4. Po zarejestrowaniu się Wystawca przesyła prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na www.koninskietargislubne.pl/rejestracja stanowiący jednocześnie zamówienie: na najem powierzchni wystawienniczej w czasie trwania Targów i/lub na inne usługi wskazane przez Wystawcę.

 5. Jeśli usługa będzie dostępna do Wystawcy zostanie wysłana faktura pro-forma, co będzie stanowiło akceptację oferty wysłanej przez Wystawcę w formularzu i rodzi w stosunku do stron obowiązki na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Z chwilą akceptacji oferty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Organizatorem a Wystawcą, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

 6. W przypadku gdy usługa nie jest dostępna, Organizator prześle do wystawcy drogą elektroniczną informacje w tym zakresie, co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Wystawcy.

 7. W przypadku rezygnacji Wystawcy z uczestnictwa w Konińskich Targach Ślubnych, dokonana wcześniej wpłata zostanie zwrócona Wystawcy w terminie do 7 dni po zakończeniu Targów w wysokości  pomniejszonej o 50% jej wartości.

 8. Nie ma możliwości dokonywania wpłat w dniu targów, firmy nie mające uregulowanej płatności nie będą miały możliwości uczestniczenia w Konińskich Targach Ślubnych, postanowienia § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 4

Stanowiska wystawiennicze i inne usługi

 1. Plan rozmieszczenia stoisk ustala Organizator według kolejności zgłoszeń Wystawców oraz wielkości zamówionej powierzchni wystawienniczej.
 2. Powierzchnia stoiska wynosi od 2-10 m2. Istnieje możliwość łączenia stoisk.
 3. Wystawca zapłaci za zamówione usługi całą należną kwotę (100 % ceny brutto) wskazaną w wystawionej fakturze pro-forma, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Płatność nastąpi na rachunek bankowy o numerze: mBank 04 1140 2017 0000 4502 0484 7424.

 4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania środków na rachunku bankowym, wskazanym w ustępie powyżej.

 5. Brak płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury pro-forma – uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od daty upływu terminu, o którym mowa w ustępie 1. Oświadczenie takie zostanie przesłane w formie elektronicznej.

 

§ 5
Obowiązki Wystawcy

 1. Wystawca zobowiązuje się zapłacić za zamówione usługi w określonym w § 4 terminie.

 2. Na stanowisku Wystawcy mogą przebywać wyłącznie osoby związane z Wystawcą.

 3. Obsługa stoiska nie może przekraczać jednej osoby na 2 m2 wynajętej powierzchni.

 4. Stoisko Wystawcy może zajmować tylko jedna firma (firmy współpracujące oraz inne mogą być prezentowane w ograniczonej formie uzgodnionej wcześniej z Organizatorem i wyłącznie za zgodą Organizatora).

 5. Wystawca nie może prowadzić sprzedaży prezentowanych produktów podczas imprezy.

 6. Wystawca może reklamować swoją firmę tylko na własnym stoisku. Nie ma możliwości dystrybucji ulotek na terenie całych Targów.

 7. a) Sposoby dystrybucji materiałów promocyjnych inaczej jak w ramach wynajętej powierzchni wystawienniczej Wystawcy należy uzgodnić z Organizatorem.
  b) Dystrybucja ulotek (dot. firm z niewykupionym miejscem wystawienniczym) odbywać się będzie WYŁACZNIE w wyznaczonym miejscu w korytarzu prowadzącym od wejścia do hali targowej. Osoby dystrybuujące ulotki poza wyznaczonym miejsce bedą usówane z terenu targów z jednoczesnym zakazem możliwości dalszego uczestnictwa w Targach.

 8. Przygotowanie stoiska może się odbywać w godzinach od 10:00 do 18:00 29 stycznia 2022 r. Przygotowywać stoisko może maksymalnie 1 osoba na każde 2  m2.

 9. Poziom hałasu na stoisku Wystawcy (muzyki i innych dźwięków) nie może przeszkadzać innym Wystawcom oraz Organizatorowi w przeprowadzaniu Imprezy.

 10. Zagospodarowanie stoiska należy dokonać w taki sposób, aby nie spowodować zniszczeń zarówno stoisk innych Wystawców, jak i całego Obiektu. Wydanie powierzchni wystawienniczej nastąpi po kontakcie z przedstawicielem Organizatora.

 11. Na terenie Targów obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA.

 12. Zabrania się demontażu stanowisk przed oficjalnym zakończeniem Imprezy (przed godz. 18.00)

 13. Wystawca zobowiązuje się promować Imprezę poprzez prezentację materiałów promujących imprezę w siedzibie swojej firmy oraz na własnych stronach internetowych.

 14. Wystawca, bez wcześniejszej zgody Organizatora, nie może oddać przedmiotu najmu w całości lub części osobie trzeciej.

 15. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku działań Wystawcy lub osób, którymi Wystawca posługuje się w czasie trwania Targów – odpowiada Wystawca.

 

§6
Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewni odpowiednią powierzchnię wystawienniczą oraz pozostałe usługi w dniu Imprezy tj. 30 stycznia 2022r.

 2. Organizator zapewni czas potrzebny do przygotowania stoiska od 10:00 - 18:00 29 stycznia 2022 r.

 3. Organizator zadba o odpowiednią organizację oraz oprawę artystyczną.

 4. Organizator będzie promował Imprezę poprzez reklamę i promocję imprezy w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet, reklama zewnętrzna).

 5. Opłaty dla ZAIKS, Stoart i inne stowarzyszenia artystów, autorów ponosi Organizator.

 6. Organizator wystawi fakturę VAT najpóźniej w ciągu 7 dni po dokonaniu wpłaty na konto i wyśle ją drogą elektroniczną.

 7. Organizator nie wyraża zgody na działania wystawiennicze oraz promocyjno - reklamowe firm, usług i produktów niezwiązanych z branżą ślubno–weselną oraz będących konkurencją dla Konińskich Targów Ślubnych.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w stoiskach i mieniu Wystawców spowodowane przez Zwiedzających.

 9. W przypadku odwołania KTŚ z powodu obostrzeń wynikających z sytuacji związanej z COVID-19, Organizator zwróci wpłaty w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania targów.
   

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji umowy z tytułu siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek ze stron, którym nie można było przewidzieć.

 2. W sprawach nieuregulowany niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz przeczytać o tym tutaj.
x